Tiếp tục thực hiện tuyên truyền Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, trên cơ sở nghiên cứu tài liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo tập huấn cho cán bộ quản lý sở/phòng giáo dục và đào tạo thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Sở hệ thống các nội dung trọng tâm, phân khúc theo từng vấn đề chính thuộc Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, gồm 07 vấn đề cơ bản: